Over Sandipa

Naast werken met volwassenen, werk ik ook met kinderen en jongeren. Zowel individueel als in groepsverband. Ik heb daar een zelfvertrouwen en een jezelf zijn training voor ontwikkeld, waarin jezelf mogen zijn centraal staat. Ik werk graag met kinderen en jongeren. Het contact wat ik hierin ervaar is voor mij zo puur, speels en ondeugend. De wijsheid die in hen leeft om hun binnenwereld te benoemen en/of zichtbaar te maken raakt me iedere keer weer diep. De aanwezigheid van kinderen brengt regelmatig een magie in de ruimte. En dat is genieten!

Ik ben verder gecertificeerd in relatietherapie, familieopstelling en trauma heling (zelfregulerend werken). Op dit moment ben ik mij verder aan het verdiepen en verrijken op het gebied van moederschap, relatiedynamiek, familieopstelling, traumaheling, essence work, dans (de vijf ritmes) en meditatie.

Ik ben moeder. Samen met de vader zorgen wij in co-ouderschap voor de groei en bloei van Payat, onze zoon. Wij ondersteunen hem op zijn eigen-wijze weg. En dat is genieten en zoeken. Vallen en opstaan, in verwondering, verbazing en liefde.

Zeer waardevol voor mij zijn: mijn zoon, mijn vriendschappen, Osho, mijn clienten en groepen en mijn moedergroep. Zij houden mij een spiegel voor, hun humor, hun interesse en nieuwsgierigheid naar mijn innerlijke waarheid en hun onvoorwaardelijke liefde voor mij zorgt ervoor dat ik kan groeien en bloeien in wie ik ben. Ik ben het waard om mij te verbinden!

Ik ben aangesloten bij de SBLP, Stichting Beroepsorganisatie voor lichaamsgeoriënteerde (psycho) therapie. Zie www.sblp.nl voor meer informatie hierover.
Hier vind je ook de lijst van de zorgverzekeraars die de consulten (gedeeltelijk) vergoeden.
Voor klacht en tuchtrecht ben ik aangesloten bij de RBCZ (www.rbzc.nl).

De stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ) is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).

Kwaliteit

RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). De Stichting RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid. RBCZ doet dat ook door stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.

De wettelijke regeling voor klacht en kwaliteits-afhandeling (WKKGZ) heb ik geregeld via CAM coöperatie.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.  Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraa
  • PRIVACY OP DE ZORGNOTA
  • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult